Opći uvjeti - Odisea travel

Opći Uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana putničke agencije Odisea travel, vl. Andrej Gužvinec

1. OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti rezervacije i kupnje turističkih paket aranžmana, povezanih putnih
aranžmana putničke agencije Odisea travel, vl. Andrej Gužvinec (u daljnjem tekstu: Opći
uvjeti) sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana i povezanih putnih
aranžmana, a time i Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) koji s putničkom
agencijom Odisea travel, vl. Andrej Gužvinec, Ivana Gundulića 2, Varaždin, OIB
89422853056; ID kod: HR-AB-42-05010004175 (u daljnjem tekstu: Odisea travel) sklapa
ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim
Općim uvjetima obvezuju Odisea travel i Putnika ukoliko u Ugovoru nije navedeno
drugačije.

2. PRIJAVA, UGOVARANJE I PLAĆANJE PAKET ARANŽMANA
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Odisea travel, ili u kojima se Odisea travel
javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora putovanja može prijaviti u
poslovnici Odisea travel osobno, telefonom, telefaksom, e-poštom, putem interneta te kod
drugih ovlaštenih agenata. Na temelju primljene prijave, Odisea travel će Putniku ponuditi
Ugovor na kojemu stoji naznakom, odnosno izjava klijenta „Potpisom ovog Ugovora
potvrđujem da sam upoznata/upoznat sa sadržajem i uvjetima Ugovora o putovanju i
Općim uvjetima i uputstvima za turističke aranžmane…“. Na taj način sve što je navedeno u
programu i općim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja.
Ukoliko se radi o učeničkom putovanju ugovor u ime putnika potpisuje roditelj/staratelj
učenika. Uz prijavu putnik je dužan navesti sve podatke, programom predviđene
dokumente te uplatiti akontaciju predviđenu ugovorom nakon čega ugovor obvezuje obje
strane te se smatra da je zaključen. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je
za sve troškove i posljedice nastale iz krivih podataka. Putniku će nakon sklapanja ugovora
i plaćanja akontacije biti uručen jedan primjerak istoga. Ugovor se smatra obvezujućim
nakon što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju
suglasnost (npr., ali ne isključivo: internetom, faksom, elektroničkom poštom, stavljanjem
na raspolaganje broja kreditne kartice, uplatom na transakcijski račun).
Odisea travel ima pravo uskratiti uslugu ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do
ugovorenog roka:
a) Prilikom prijave Putnik uplaćuje minimalno 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih
70% iznosa potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na putovanje, osim u
slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja. Kod odabira
obročnog plaćanja karticom odmah na naplatu dospijeva 100 % iznosa.
b) Za rezervacije putovanja u kojima se Odisea travel javlja u ulozi ovlaštenog subagenta
drugog organizatora putovanja, Putnik uplaćuje akontaciju prema cjeniku odgovornog
organizatora. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema
njegovom zahtjevu, Odisea travel će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova
rezervacije.
c) U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika
putovanja podložna je doplati prema važećim cjenicima usluga organizatora putovanja ili
pružatelja usluge.
Za sva obročna plaćanja od 2-12 rata agencija obračunava manipulativne troškove u iznosu
od 5%.

3. PREDUGOVORNE INFORMACIJE
Ponuda putovanja za putovanja koje organizira i nudi Odisea travel, ili u kojima se Odisea
travel javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora, nalaze se na web stranici,
brošuri, letku, katalogu i slično, ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Odisea travel
nastojati ispraviti u što kraćem roku. Odisea travel ne odgovara za eventualne pogreške u
tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih
materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se
u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom
materijalu.

4. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena uključuje” te
može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno istaknuto. Cijena aranžmana
ne uključuje one usluge koje su kao takve posebno na programu i navedene pod „Cijena ne
uključuje” s napomenom da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će
biti evidentirane u Ugovoru o putovanju. Odisea travel će o postojanju, cijeni, kao i o
eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.
Objavljene cijene rezultat su ugovora Odisea travel s partnerima i ne moraju odgovarati
cijenama istaknutima na odredištu.

5. IZMJENA UGOVORENE CIJENE PAKET ARANŽMANA
Odisea travel ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo
izravna posljedica promjene:
a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
b) visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju
treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke
poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
Odisea travel ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8 % i o
tome Putnika mora obavijestiti najkasnije 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez
obzira na visinu, moguće je samo ako Odisea travel u pismenoj formi, a najkasnije 20 dana
prije početka putovanja, paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način
obavijesti Putnika, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.

6. IZMJENA OSTALIH UVJETA UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU
Prije početka paket-aranžmana Odisea travel ne smije jednostrano izmijeniti uvjete
ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu s člankom 5. Općih uvjeta i
Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je
izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču
podataka obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je Odisea travel prije početka paket-aranžmana
prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može
ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili predloži povećanje cijene paketaranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi Odisea travel:
a) prihvatiti predloženu izmjenu, ili
b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.
Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, Odisea travel je dužan bez
nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora, vratiti sva
izvršena plaćanja, te prema potrebi obeštetiti Putnika.

Odisea travel zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena reda letenja
i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se
promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna
situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez
isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Također Odisea
travel zadržava pravo promijene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i
slično, te zbog promijene radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju.

7. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID UGOVORA O PUTOVANJU U PAKETARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET-ARANŽMANA
Odisea travel može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paketaranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva primljena plaćanja za paket-aranžman, bez
obveze naknade štete Putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman
manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru ili programu putovanja koji je sastavni dio
predugovorne informacije i ako obavijesti Putnika o raskidu ugovora unutar roka
navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja, tj.:
– 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju 6 i više dana;
– 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju od 3 do uključivo 5 dana;
– 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od dva dana.
Odisea travel može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paketaranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez
obveze naknade štete Putniku, ako Odisea travel u izvršenju ugovora spriječe izvanredne
okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu ugovora obavijesti bez
nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida ugovora ovoga
članka Odisea travel će Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist Putnika bez
nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u
paket-aranžmanu pod uvjetom da je putnik poslao podatke koji su potrebni Odisea travel
za povrat novca.

8. PRAVO PUTNIKA NA RASKID UGOVORA
Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije početka paketaranžmana uz plaćanje primjerene naknade na ime naknade štete:
a) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje u Hrvatsku, Odisea travel od ukupne
cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i) više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 300 kn
ii) od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii) od 21 do 15 dana prije polaska: 50 % cijene aranžmana
iv) od 14 do 8 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
v) od 7 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
vi) nakon polaska, „no show“ ili prekid putovanja: 100 % cijene aranžmana
b) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili avionom
Odisea travel od ukupne cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i) više od 30 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana, a najmanje 300 kn
ii) od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii) od 21 do 15 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
iv) od 14 do 0 dana prije polaska: 100 % cijene aranžmana
v) nakon polaska, „no show“ ili prekid putovanja: 100 % cijene aranžmana
d) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe (uključujući i daleka
putovanja, tečajevi stranih jezika), Odisea travel od ukupne cijene aranžmana na ime
nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i) više od 45 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
ii) od 44 do 30 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
iii) od 29 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
iv) nakon polaska, „no show“ ili prekid putovanja: 100 % cijene aranžmana
e) Ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, Odisea travel od ukupne cijene
aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
i) više od 60 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana
ii) od 60 do 46 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
iii) od 45 do 31 dan prije polaska: 60 % cijene aranžmana
iv) od 30 do 16 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
v) od 15 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
vi) nakon polaska, „no show“ ili prekid putovanja: 100% cijene aranžmana
f) Transfer
120 – 91 dana prije polaska 10% cijene transfera
90 – 61 dana prije polaska 20% cijene transfera
60 – 45 dana prije polaska 30% cijene transfera
44 – 31 dana prije polaska 50% cijene transfera
30 – 21 dana prije polaska 70% cijene transfera
20 – 0 dana prije polaska 100% cijene transfera
nakon polaska i “no show” 100% cijene transfera
g) Ukoliko Putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje avio kartu i smještaj,
Odisea travel od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete zadržava 100 % iznosa
cijene avio karte (osim ako u uvjetima tarife avio karte nije navedeno drugačije) bez obzira
na vrijeme do početka putovanja, a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti pod
stavkom b), osim kada je usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju
povrat (tzv. non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne
usluge.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili smještajnog
objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kod otkazivanja
putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže
ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Odisea travel će primijeniti gore navedene
odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke programe i aranžmane
vrijede posebni uvjeti, Odisea travel će ih navesti prilikom ugovaranja te se isti i
primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo poštom,
telefaksom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku,
smatrat će se da nije otkazao putovanje. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje
koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka.
Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Odisea travel zadržava pravo naplate
iste uz predočenje dokaza o stvarnim troškovima, a u maksimalnoj visini 100 % cijene
aranžmana.
Ukoliko Putnik najkasnije do 29 dana prije putovanja ne izvrši uplatu ostatka do ukupne
cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za nespornu naplatu ukupne cijene
aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene
akontacije.
Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja
bez plaćanja naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle
izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na
odredištu.
Ukoliko ugovaratelj putovanja/putnik nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator
zaračunava troškove uzrokovane zamjenom. Zbog svega navedenog preporuča se putniku
da uplati osiguranje od rizika otkaza u putničkoj agenciji ili osiguravajućoj tvrtki.

9. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu
putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez
obzira na osiguranje rizika od otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može
promijeniti program odnosno ugovorene usluge jedino uz prethodnu suglasnost mjesnog
agenta organizatora putovanja uz obvezu putnika da najkasnije u roku od osam dana po
povratku sa putovanja o promjeni obavijesti organizatora putovanja. U slučaju da
organizator putovanja nakon započetog putovanja/aranžmana nije pružio pojedinu uslugu
iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti
putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge. Ako su usluge iz
ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na
razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor organizatoru putovanja u roku
8 (osam) dana od dana završetka putovanja.

10. PUTNA DOKUMENTACIJA
Završni putni dokumenti biti će Putniku uručeni ili poslani elektroničkom poštom
najkasnije 3 dana prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu
ili ukoliko se radi o charter letu. U završim putnim dokumentima biti će navedene
informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa te kontakt na odredištu
i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim slučajevima, kao i kontakt agencije.
Putnik je dužan prilikom prijave dati sve podatke o svim suputnicima putovanja koje
prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje
su putnici dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine
države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove i/ili prekid
putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara sam Putnik.

11. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Hoteli i apartmani ponuđeni u programu opisani su prema službenoj kategorizaciji u
vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge i druge ponude hotela su pod
nadzorom lokalnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga različiti su u
svakoj državi i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu
usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu opisa usluga u svakom pojedinom
programu.

12. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman sa posebnim odlikama prihvatit će
bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu koji su opisani u
katalogu ili cjeniku. Organizator će ukoliko je to moguće pokušati udovoljiti posebnom
zahtjevu putnika (komfor, orijentacija sobe, kat) ali ne može jamčiti ispunjenje takvog
zahtjeva.

13.ZDRAVSTVENI PROPISI
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik je dužan cijepiti se za putovanja
u pojedine zemlje i za to pribaviti odgovarajući dokument. Kada takav propis nastupi nakon
zaključivanja ugovora, cijepljenje je i tada obvezno i ne može biti razlogom raskida ugovora
ukoliko nije protivno zdravlju putnika. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

14. PUTNIKOVA PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na charter letovima te do 20 kg
prtljage na redovnim zračnim linijama. Za svaki prekoračeni kg putnik plaća utvrđeni iznos
u datom trenutku. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik pa stoga preporučamo osiguranje
prtljage. Organizator nije odgovoran za izgubljenu ili uništenu prtljagu, kao ni za krađu
prtljage i dragocjenosti u smještajnom objektu. Preporučujemo najam sefa.

15. PUTNO OSIGURANJE
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti, smatra se da su
putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno zdravstveno osiguranje,
osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage,
osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim
osobama, kao i da su Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih
osiguranja i opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti navedena
osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili kod Odisea travel, pri čemu
Odisea travel djeluje tek kao posrednik osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza
putovanja, prema uvjetima osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora
o putovanju te ga nije moguće ugovoriti naknadno u agenciji Odisea travel. Ukoliko Putnik
ne dostavi podatke za izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi,
smatra se da Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno.
Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja prema cjeniku
osiguravajućeg društva. Valjane razloge za otkaz putovanja određuje osiguravajuće društvo
sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene premije osiguranja nisu predmet osiguranja od
otkaza, niti dio paket-aranžmana i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i
usluge rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko
Putnik mora otkazati putovanje, Odisea travel zadržava pravo naplate primjerene naknade
prema pravilima navedenim u točki 8. ovih Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se
uz policu osiguranja koji će putnicima biti poslani ili uručeni.

16. PUTNE ISPRAVE
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane, nepotpune, istekle
i oštećene isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve
štetne posljedice za Odisea travel, a ukoliko bi zbog takvog propusta Putnika Odisea travel
pretrpila dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja
dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi Putnik.
Ako je za neko putovanje potrebna viza, Odisea travel može, ukoliko tijelo koje izdaje vizu
dozvoljava posredovanje, posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Odisea travel
nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela koje za posljedicu
imaju odbijanje dozvole ulaska u pojedinu/e zemlju/e.

17. DEVIZNI, CARINSKI PROPISI I ZDRAVSTVENI PROPISI
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih
podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima
borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika,
sve nastale troškove sebi, suputnicima i Odisea travel snosi sam Putnik. Putovanja u neke
zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik obvezan
posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

18. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA
Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden
za to putovanje. Svi programi u kojima Odisea travel nastupa kao posrednik, Odisea travel
ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni
organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Odisea travel zastupa kao posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju. U
tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja. Potpisivanjem
ugovora ugovaratelj/putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

19. ODGOVORNOST PUTNIKA
Putnik je dužan na zahtjev organizatora pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za
organiziranje putovanja, a posebno za pribavljanje prijevoznih karata, rezervaciju
smještaja te isprave potrebne za prelazak preko granice. Putnik je dužan brinuti se da on
osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene
graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima. Putnik je odgovoran za
štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili iz grube nepažnje prouzroči organizatoru
putovanja ili od njega određenom davatelju usluge. Putnik je dužan pridržavati se kućnog
reda u objektima u kojima je smješten i čije usluge koristi te je dužan nadoknaditi svu štetu
u cijelosti koju svojim postupanjem na istima počini.
Organizator putovanja ne smije priopćiti trećim osobama obavijesti koje dobije o putniku,
njegovoj prtljazi, njegovim kretanjima i imenima njegovih suputnika bez njegova izričitog
odobrenja odnosno može ih predati isključivo na zahtjev nadležnog tijela javne vlasti.

20. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator putovanja odgovara za svu štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem,
djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na
organiziranje putovanja predviđenih ugovorom, općim uvjetima i Zakonom.
Organizator putovanja koji je povjerio trećim osobama izvršenje usluga prijevoza,
smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja
je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja tih usluga, u skladu s propisima koji se
na njih odnose. Putnik ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtijevati
potpunu ili dopunsku naknadu štete te će mu organizator pružiti pomoć u ostvarivanju
njegovih prava.
Putnik je u ostvarivanju prava na naknadu štete dužan postupati sukladno uputama i
postupku iz ovih općih pravila te Zakona. U slučaju da se putnik ozljedi za vrijeme
putovanja/aranžmana u sklopu programa, putnik je dužan pribaviti liječničku potvrdu o
stupnju ozljede te pridržavati se svih liječničkih uputa u skladu s propisima. Ako se
organizator ponašao u skladu sa poslovnim običajima tada nije u obvezi naknaditi štetu
putniku. U protivnom postoji odgovornost organizatora putovanja za štetu koju trpi putnik
do visine cijene programa koji je uplaćen osim ako je organizator štetu uzrokovao
namjerno ili iz grube nepažnje.

21. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Putnik ima pravo prigovora na ne izvršene odnosno neadekvatno izvršene usluge. U slučaju
da više putnika ima prigovore i reklamacije svaki pojedini putnik dužan je podnijeti
pismeni prigovor.
Putnik je dužan, u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili
neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je
prije moguće, a organizatora putovanja u roku od 8 (osam) dana od dana završetka
putovanja.
Putnik je dužan odmah na licu mjesta reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika
organizatora, a ako ovoga nema kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati sa
predstavnikom organizatora putovanja na otklanjanju uzroka prigovora.
U slučaju da uzrok prigovora ne bude uklonjen putnik sa predstavnikom organizatora
putovanja sastavlja zapisnik odnosno izjavu koju su dužni potpisati obje strane. Putnik je
dužan u roku od 8 (osam) dana od završetka putovanja pisani zapisnik odnosno izjavu
zajedno sa svim računima za eventualne dodatne troškove predati u prodajno mjesto gdje
je sklopio ugovor za putovanje/aranžman. Organizator se obvezuje pismenim putem
obavijestiti putnika o rješenju njegovog prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana
podnošenja prigovora u prodajno mjesto organizatora putovanja. Dok organizator
putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge
osobe, a naročito davanja informacija u medije.

22. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Odisea travel se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te prikuplja samo
nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje putovanja. Svi se podaci o putnicima
strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi djelatnici Odisea travel i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.
Ovi se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za
dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek može samostalno isključiti iz
marketinških aktivnosti. Odisea travel se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka,
sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih
podataka (GDPR).

23. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA
PUTOVANJA
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja
Odisea travel, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za
putovanje trebaju kontaktirati osiguravatelja kod kojeg Odisea travel ima ugovorenu Policu
osiguranja jamčevine. Broj police/ugovor: 298090000036, Croatia osiguranje d.d.,
Vatroslava Jagića 33, Zagreb, tel. +385 01 633 2000

24. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Odisea travel ima s osiguravateljem
sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči Putniku
neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose
na putovanje. Broj police/ugovor 078090050482, Croatia osiguranje d.d., Vatroslava Jagića
33, Zagreb, tel. +385 01 633 2000

25. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 01. ožujka 2020. i isključuju sve dosadašnje
uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302 Europskog parlamenta i
Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim
aranžmanima kao i Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni
od 1. srpnja 2018.
Putnik se obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno sukladno
uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu, a
primjenjuje se hrvatsko pravo.
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u
obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke
inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.

Voditelj poslova
Andrej Gužvinec
Ivana Gundulića 2
HR-42000 Varaždin
e-pošta: info@odisea-travel.hr
Tel: +385 42 232 968

Kontaktirajte nas

Adresa: Ivana Gundulića 2, Varaždin
Telefon: +385 42 232 968
Email: info@odisea-travel.hr